DEĞİRMENDERE  KÖYÜNDE Kİ  ZİYARET  YERLERİ

 

     ÇINAR BABA

 

     Köyümüzde varolan ve kutsallık atfedilen bir diğer yerde köyün üst kısmında ormanlık arazideki koca çınar ağacıdır. Eskiden burada adaklar adanır, kurbanlar kesilir, yağmur duasına çıkılır,dilek dilenir, çabut bağlanır ve mumlar yakılırdı, bu adetler zamanla terk edilmiştir. Günümüzde sadece bazı kişiler tarafından bez bağlanıp dilek dilenir ,bazı kişilerde bilinçsizce ağacın gövdesine zarar verircesine yazılar yazmaya başlamışlardır.

     Eskiden anlatılan bir rivayete göre birisi bu ağacın yere dökülen yapraklarını toplayıp sakçı yapıp ekmek yapmak ister, ancak evde yangın çıkar ve her şeyini kaybeder, başka bir gün bir başka kişide ağaçtan dal budak kesip eve yakacak için götürür eve vardığında eşinin ve çocuğunun ölüsüyle karşılaşır bu ve buna benzer olaylar arttıkça halkımız buraya saygı ve hürmet gösterip adaklar adamaya başlamıştır. Dibinde akan buz gibi suyuyla piknik amacıyla gelenlere kucak açmaktadır.

 

     SARITAŞ

 

     Köyümüz hudutları içersinde ismini de verdiği sarıtaş mevkiinde öze yakın bir yerlerde son yıllara kadar var olan ancak yol çalışmaları esnasında üzeri kapanan bu sarı taşa dair halk arasında var olan bir inanış ve kutsiyet vardır. son yıllarda unutulmasına rağmen söylence olarak halen varlığını sürdürmektedir. Anlatılanlara ve duyduklarımıza göre çok eskiden bir kimse ev yapmak için araziden taş toplarken bu taşı yerinden sökerek kağnıyla götürüp ev için yaptığı temele koyar. Sabah baktığında taşı yerinde göremez eski yerinde bulur, şaşırır ertesi gün tekrar taşı getirir ancak taşı yine yerinde olmadığını tekrar aynı yerine gittiğini görür komşuları da buna şahit olurlar. Burasının bir ulu zatın kabri olduğuna inanılır. Son yıllara kadar köyde yaşayan halk buraya belirli günlerde mum yakar, taşa niyaz eder, dua ederler, taş çiftler yanındaki çalıya iplik ve bez bağlarlardı. Günümüzde unutulmuş olup sadece mevki ismi olarak yaşamaktadır.

 

     ŞEHİT EVLİYA

 

     Köyümüz hudutları içersinde ismini de verdiği şehitler mevkiindedir. Şehitlerin belde tepenin üzerinde son yıllara kadar dikili bir mezar taşından ibaret olup, 10 yıl kadar önce köyümüz halkından Gazi Öztürk (Emiroğlunun Gazi) tarafından mezar tekrar yaptırılmış ve şehit evliya ibaresi yazdırılmıştır.çok bilinen bir ziyaret olmayıp yaşlı kuşak tarafından bilinmektedir. Burada yatan kişinin Battal gazinin askerlerinden olup savaş esnasında şehit düştüğüne inanılmaktadır.

 

     İBAŞ DEDE

 

     Asıl adı İbrahim olup, halk arasında ibaş dede diye bilinir. Seyyid ali sultan (kızıldeli) evlatlarından olup Eyüboğulları sülalesine mensuptur. Zamanının ünlü dedelerindendir. Köy halkı ve civar köyler tarafından saygıyla anılır. Tarikatta mertebesi üstün olup sayılan ve sevilen bir zattır. 1973 yılında vefat etmiştir.mezarı Aşık İsmailin kabrinin yanı başındadır. Köy sakinleri tarafından mum yakılır dua edilir.

 

 

       AŞIK İSMAİL YATIRI

 

     Aslen Yozgat'ın  Büyük incirli köyündendir. Yaşadığı zaman dilimi tam olarak tarihlendirilememekle birlikte 1900'lü yıllardan önce yaşadığı tahmin edilmektedir. Aşık İsmail küçük yaşlarda iken, Ankara'nın yalıncak köyünden Dedeleri gelir. Dede köyde iken köyde bulunan bir diğer Ocak zade Şeyh Samut evladı Dedenin de bulunduğu muhabbet esnasında demleri biter Samutlu dede küçük yaştaki Aşık İsmail'e  elindeki tesbiğini verir ve bizim eve git bunu nişane olarak göster ve bir okka  dem alıp gelmesini söyler. Tabi İsmail eve varır tesbiği gösterir ana bacıdan demi alıp döneceği esnada Samutlu dedenin Şirin ismindeki kızını görür ve alnında bulunan nura aşık olur ve oracıkta bayılır (dünyevi bir aşk olmayıp aşkı ilahidir). Kendine geldikten sonra elindeki demle muhabbete nail olur. Demi dedeye sunar ve o ruhu haliyetle bir aşkı ilahi gelir ve şu beyitleri söyler. Aşık İsmail in söylediği ilk deme budur.

 

 

Vüudum evinde şemalar yanar,

Aşkın ateşinin korunun derdi.

Arifi billahlar cihanı eler,

Ferhat kaya deler Şirinin derdi.

 

 

Ben huylu değilim, muska yaramaz.

Kitap derceylesen, dahi yaramaz.

Merhemsiz yaremi tabib saramaz.

Yüz bin cerrah gelse birinin derdi.

 

 

Kah ağlattın didilarım yaş eyle.

Kah güldürdün gönül rüşan eyle.

Yere göğe şule verip ışıtan

Muhammed Ali'nin nurunun derdi.

 

 

İsmailem yarelerim ellidir.

Elli değil dertli olan bellidir.

Abdalları hırka giyer şallıdır.

Hünkar Hacı Bektaş Velinin derdi.

 

   

 

     Aşık İsmail'in bu demesini köylüler farklı anlarlar ve Aşık İsmail'e iyi gözle bakmazlar ve bunu gururuna yediremeyen Aşık İsmail gurbete düşer, mecnun gibi deryayı muhit olup, çalıp söyleyerek köy köy kasaba kasaba gezip dolaşır. Nice dolandıktan sonra, Hüseyinabat (Alacadaki) Hüseyin gazi Tekkesinde sakin olur ve Bektaşi babası olan Hurşit Babanın cemiyetine girer. Nice yılla hizmet edip canlar uyandırır. Düzeni ve sistemi eleştiren demeler söylediği gerekçesiyle, bazı yerli kadı ve görevliler tarafından bağlı bulundukları Amasya valisine olayı aksederler bunun üzerine tutuklanarak Amasya sancağına valinin huzuruna çıkarılır. Vali sorgudan geçirir ve halkı hükümete karşı zehirliyor diye Aşık İsmail'i zindana attırır ve elleri kolları ve ayaklarından zincire vurdurur. Vali bu haldeyken Aşık İsmail'e hakaret edince Aşık İsmail şu demeyi söyler ve el ve ayaklarındaki zincirleri parçalar.

 

 

Yine bir zuluma çöktü serime,

Hünkar Hacı Bektaş Velim gel yetiş.

Elim ermez yarenime eşime,

Balım Sultan, Kızıldelim gel yetiş.

 

 

Efendimsin sana sürdüm yüzümü.

Dumana gönderme yavru bazını.

Balım sultan sen ayırma kuzunu.

Şah Kalender aslan Alim sen yetiş.

 

 

Bilmiyorum nasıl olur hallerim.

Kusur benim bağladılar kollarım.

Kan saçarak Feta okur dillerim.

Şah Atam Kadıncık dolum gel yetiş.

 

 

İnkar olan inkar hakka kul olmaz.

İnsafı yok merhamette yer olmaz.

Safi Sadık Ehli Beyt ten dur olmaz.

Abdal Musa Sultan, Velim gel yetiş.

 

 

BUDALA İSMAİLim umudum balım.

Boğazımda lale nice olur halim.

Mürvet hey erenler gayrete gelin.

Yedi iklim bekçisi Alim gel yetiş.

 

 

     Bu kerameti gören Vali, Aşık İsmail'i serbest bıraktırır. Aşık İsmail kendisini tekrar Hüseyin Gazi Tekkesine bırakmalarını ister. Hüseyin Gazi Tekkesinde bulunan Hurşit Babaya uğrar olanları anlatır; ben fazla yaşamayacağım, sırrı faş(açık)ettim akşam sabah ölücüyüm benim cenazemi D.Dere köyünden Seyyid Ali Sultan evlatlarından Eyüboğlu Mehmet ağa suyumu döksün, Molla Hüseyin de yıkasın ve benim cenazemi D.Dere köyünde kabristanın Tekke görünecek yüze koysunlar  diye vasiyet eder ve dediği gibi o akşam ruhu teslim eder. Dediği ederler. Aşık İsmail hayatta iken iyi insanlar öldüğü zaman Rahmet eder, eğer ölen kötü yaramaz bir kimseyse bununda ruhuna gigoh (yazıklar) olsun dermiş. Böyle dediği bir kişinin oğlu( ?....) buna içerlediği için Aşık İsmail'i teneşirde yıkarlarken gelir ve derki ey Aşık İsmail babam ölünce bunun da ruhuna gigoh (yazıklar olsun) dediydin şimdi sende öldün seninde ruhuna gigoh deyince Aşık İsmail teneşirden doğrulur ve bende senin baban gibi, atan gibi öldü isem benimde ruhumu gigoh der ve gerisin geriye teneşire yatar ve Aşık İsmail'i kabristanın tekke görünecek yüze defnederler(o zamanlar arazide kavak, söğüt icat olup dikilmediğinden tekke görünüyormuş) o akşam Söğütözü köyünde tarikat düzenlenirmiş, tarikatta bulunanlar ahh Aşık İsmail sen tarikatın yakışığı idin bu cemde olaydın diye  ağlaşırlar, bir de bakarlar ki Aşık İsmail elinde sazı olduğu halde huu deyip içeri girer cemaat şaşırır Aşık İsmail deryayı muhit gibi Aşıklığını yürütür lokmalar pişipte dağıtılmadan dede der, eşik yoklayana sır saklayana  müsaade et derder, tabi onun dünyadan kısmeti kesilmiştir dede desti post edince Aşık İsmail sırra kadem basar buna şaşıran Söğütözü ve  D.dereliler ertesi gün kabrini yoklarlar ancak aşık İsmail'den ne bir iz ne eser bulamazlar.Ogün bu gün kabri bir ziyaretgah olup saygıyla anılıp söylenir. Birçok  deyiş ve şiirleri derlenmediğinden unutulmuş ancak  hafızalarda kalan sayılı deyişleri günümüze ulaşabilmiştir.

     Aşık İsmail hayatta iken sorarlar bazı kimseler tarikatı küçümsüyor, ceme gelmiyor, ikrarında durmuyor, Ey aşık Aşık İsmail bu canlar için ne dersin diye sorarlar. o da bunun üzerine şu demeyi söyler.

 

Ayini Cem olmuşlar didara karşı,

Kalbi kalleş sofu gelmiş gelmemiş.

Halım arzedeyim halden bilene,

Beyhude halimi bilmiş bilmemiş.

 

 

Otlu topuz yalancının cezası,

Yitirmiş yolunu olmuş hakkası.

Yetemez menzile yoktur süresi,

Şu dağda bir baykuş, kalmış kalmamış.

 

 

Firavunluk yapmış ,yolundan kalmış,

İkrardan imandan ,pirinden olmuş.

Tarikattan abdest almadan ölmüş.

Kılman cenazesin, ölmüş ölmemiş.

 

 

Savur aşk kazanın dışa daşmıya,

Hiç kimsenin yolu yolsuza düşmüye.

Ahmak olan gider kuru çeşmiye,

Fark etmez ki kabı dolmuş dolmamış.

 

 

Bulanık nekesin içilmez suyu,

Hakka ,Halka yaramamış bed huyu.

Cömert sofrasından almamış payı,

Nekes kısmetini almış almamış.

 

 

İSMAİLim bu gün aşkım ziyade,

İçilirmi yarsiz yad ile bade.

Yaradan ahrette şefaat ede,

Yüze gülücü yar, olmuş olmamış.

 

      Bu bilgileri bizlerle paylaşan ,Alaca yöremizdeki Aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden  Çomar köyünden Aşık Zeynal Doğanoğlundan kayda alınıp yazıya aktarılmıştır. Saygılarımla.

 

 

      Hazırlayan : Sefa  Ayduğan.     (Aliağalin Çavuşun oğlu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canada goose homme parajumpers solde doudoune moncler timberland femme ugg suisse doudoune moncler femme timberland homme ugg australia parajumpers femme moncler soldes canada goose solde moncler femme canada goose femme timberland suisse moncler homme parajumpers homme doudoune canada goose pas cher canada goose doudoune pas cher ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
moncler outlet ugg outlet canada goose parka belstaff jacket belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen barbour belgie belstaff belgie uggs kopen parajumpers jas woolrich parka woolrich parka dames timberland shoes in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
moncler uomo ugg saldi moncler milano canada goose italiaa canada goose outlet canada goose zug woolrich outlet scarpe timberland timberland scarpe stivali ugg timberland shoes ugg stivali woolrich uomo woolrich parka moncler outlet in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online